Plato

 

Alcibiades I

Alcibiades II

Apology

Charmides

Cratylus

Crito

Critias

Eryxias

Euthyphro

Gorgias

Ion

Laches

Laws

Lesser Hippias

Menexensus

Meno

Parmenides

Phaedo

Phaedrus

Philebus

Sophist

Statesman

The Republic

Timaeus